SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 

1. A szolgáltatás tárgya:

 

1.1 A SKYJOBS Kft. (Székhely: 2089 Telki, Fő u. 31., továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1.2 pontjában meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlista és a Szerződésben leírtak alapján.

 

1.2 Az Előfizető az odalon szereplő megrendelési adatlapnak megfelelően előfizet webhoszting, DNS és email szolgáltatásokra. A szolgáltató biztosítja az előfizető számára a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítót és jelszót. A Szolgáltató az előfizető részére a rendelésben meghatározott méretű tárhelyet biztosítja, melyen az Előfizető igényei szerint készít email címeket és futtat web-alkalmazésokat. Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett melyet a Szolgáltató által közzétett árlista alapján, díjbekérő kiküldésére köteles előre megfizetni.

           

1.3 A Szolgáltatási Szerződés teljes terjedelmében megtalálható, megtekinthető és letölthető a Szolgáltató hivatalos internet címén (www.perfect-solutions.net).

           

1.4 Az Előfizető a szolgáltatási díj befizetésével elfogadja a Szerződésben rögzített feltételeket.

 

 

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására évi 99%-os rendelkezésre állással. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

 

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

 

2.3 A Szolgáltató az Előfizető által szabályosan és a valóságnak megfelelő adatokkal kitöltött adatlap alapján díjbekérőt készít a Előfizetőnek. Az Előfizető a díjbekérő kiegyenlítésével a jelen szerődési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezően elfogadja. A Szolgáltató a szolgáltatást a díjbekérő kiegyenlítésének időpontjától biztosítja a számlázási ciklusban megjelőlt időtartamra.

 

2.4 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható. Kivételt képez, ha a módosított szolgáltatás tartalmazza az előfizetett szolgáltatás minden részét, illetve ha az Előfizető egyetért a módosítással.

 

2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető a Szerződés 2.6, 2.7, 2.8 és 2.9 pontjainak legalább az egyikét megszegi, illetve ha az Előfizető nem tesz eleget a Szolgáltató által kiállított számlák utáni határidőn belüli fizetési kötelezettségének. Ebben az esetben a Szolgáltató nem kötelezhető a már befizetett szolgáltatási díj visszafizetésére és egyéb költségek megfizetésére sem.

 

2.6 Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése.

 

2.7 Tilos a tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a Szolgáltató által üzemeltetett szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja.

2.8 Tilos a tárterületen lévő programok segítségével kéretlen (például reklám célú) e-mail üzenetek küldése valamint más felhasználók zaklatása. Továbbá tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató számára kárt okozhat.

 

2.9 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

 

2.10 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, ez azonban nem mentesíti az Előfizetőt az adatok biztonsági mentésének felelőssége alól. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

 

2.11 A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait a nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja ki. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 és a 3.6 pontban leírt eset.

 

2.12 Szolgáltató jogosult a domainek bejegyzett tulajdonosának a kérésére a domainhez tartozó adattartalmat és adatbázist, bármikor kiadni.

 

2.13 A Szolgáltató jogosult az Előfizető weboldalairól gyűjtött kizárólag publikus adatokat adatbázisban rögzíteni és referenciaként tetszőlegesen felhasználni.

 

2.14 Az Előfizető a 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet alapján elektronikus számlát is elfogad a Szolgáltatótól.

 

2.15 A Szolgáltató fenntertja a jogot, hogy minden év Február 1-én a szolgáltatás díjait a mindenkori infláció mértékével növelje.

 

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

 

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év minden napján.

 

3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

 

3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

 

3.4 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető tartozik felelősséggel.

 

3.5 Előfizető köteles a tárterületen elhelyezett minden adatért és domainért anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállalni, beleértve a harmadik fél számára kiszámlázott domainek regisztrációs illetve hosszabbítási díjait is.

 

3.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaság részére.

 

3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történt változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

 

4. A szerződés hatálya

 

4.1 A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

 

4.2 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal - indoklás nélkül - felmondani.

 

4.3 Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (például fizetési kötelezettség) alól.

 

5. További rendelkezések

 

5.1 A Szerződés feltételeiben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos és vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos Internet szabványok alkalmazandók.

 

5.2 Felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.